lørdag 19. desember 2009

ႏိုင္ငံတကာရခိုင္အမ်ိဳးသားအသင္းႀကီး(ဥေရာပ)၏ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုတိ

video

Read more...

WAO (Europa) က အကူအညီတိ

(၁) ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းက ရခိုင္ဒုကၡသည္တိအတြက္ ယူရို (၅၀၀)
(၂) ဇနမဥၥဴ မိဖမဲ့အေခ်တိေက်ာင္း (ဘဂၤလားေဒ့ခ်္)အတြက္ ယူရို (၅၄၀.၅၀) နန္႕ အက်ၤီျခဳပ္စက္ (၂)လံုး
(၃) ရခိုင္အမ်ိဳးသား သတင္းစာအတြက္ ယူရို (၁၁၇)
(၄) မေလးသွ်ားက ကိုစံလင္း(ထိုင္းပလိပ္ပစ္လို႕ သားေခ်သီဆံုးအတြက္ကူညီ ယူရို (၃၇၀)
(၅) အဘယသုခ ထိပ္က်င္းေတာ္ ႀဟိေဟာင္းေစတီေတာ္(ဘဂၤလားေဒ့ခ်္) ေနာ္ေ၀း ခရိုနာ (၁၅၃၀၀)
(၆) ရခိုင့္ရိုးရာ သႀကၤန္နန္႕ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပဲြ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) ေနာ္ေ၀း ခရိုနာ (၃၅၀၀)
(၇) ဓမၼရကၡတ ရခိုင္ဖုန္းႀကီးေက်ာင္း (ေနာ္ဖိုးဒုကၡသည္စခန္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ) ေနာ္ေ၀း ခရိုနာ (၂၇၀၀)
(၈) အက္ဒမန္ကၽြန္း ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး ရဲေဖာ္တိအတြက္ ေနာ္ေ၀ ခရိုနာ (၄၁၀၀)

ေဒေဖ့သွ်ာတိစြာ အသင္းရံပံုေငြထဲကမဟုတ္ဘဲ အသင္းသားတိ ေစတနာေပါက္ထည့္၀င္လွဴဒါန္းထားကတ္စြာတိရာျဖစ္ပါေရ။

Read more...

torsdag 19. november 2009Read more...

tirsdag 3. november 2009

အသင္းႀကီး၏ ေလးႏွစ္နင့္ သံုးလျပည့္သက္တမ္း

ႏိုင္ငံတကာရခုိင္အမ်ိဳးသားအသင္းႀကီး(ဥေရာပဌာနခြဲ)၏နာယကအဖြဲ ့၀င္ပုဂၢိဳလ္တိ၊အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ ့၀င္တိနင့္အဖြဲ ့၀င္တိအား
လံုးသို ့....
လာဖို ့ႏိုင္၀င္ဘာလ ၁၁ရက္နိဆိုေက က်ေနာ္ရို ့တာ၀န္ယူေရသက္တမ္း ၃လျပည့္ေရနိျဖစ္ပါေရ။တနည္းအားျဖင့္အသင္းႀကီး၏ဥေရာပ
ဌာနခြဲကိုဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ေစာ၀္၄ႏွစ္နင့္ ၃ လျပည့္ေစာ၀္ျဖစ္ပါေရ။ေယေကေယ့ပိုင္တာ၀န္ယူျပီးေနာက္ပိုင္းက်ေနာ္ရို ့ဇာတိလုပ္ႏို္င္
ခကတ္ေတလဲ၊ဇာတိကိုလုပ္ဖုိ ့က်န္ကတ္သိမ္းလဲ၊ ေနာက္ထပ္ဇာတိကိုအေကာင္အထည္ေပၚေအာင္က်ေနာ္ရို ့ႀကိဳးစားလားကတ္ဖုိ ့လဲ
ဆိုေစာ၀္ကို၀ိုင္း၀န္းစဥ္းစားလားကတ္ဖုိ ့ျဖစ္ပါေရ။
အဖြဲ ့အစည္းဆိုေစာ၀္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းနင့္ျပီးေရကိစၥမဟုတ္လုိ ့အဖြဲ ့အစည္းမာပါေရလူတိအားလံုး ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္လား
ကတ္ဖုိ ့အလြန္အေရးႀကီးပါေရ။အထူးသျဖင့္အဖြဲ ့အစည္း၏အေရးႀကီးေရတာ၀န္တိကိုယူထားကတ္ေတအလုပ္အမႈေဆာင္တိအေနနင့္
ပိုလုိ ့တာန္ဟိပါေရ။ ေဒလူတိအားလံုးတတ္ႏိုင္သေလာက္တက္တက္ၾကြၾကြနင့္ျဖစ္ေပၚလာေရအေၾကာင္းအရာတိကို တက္ညီလက္ညီ
ေဆြးေႏြးကတ္မလဲအသင္းႀကီးအတြက္အမ်ားအတြက္အက်ိဳးဟိေရဆံုးျဖတ္ခ်က္တိကိုခ်ႏို္င္ကတ္ဖုိ ့မဟုတ္ပါလား။ေယ့ပိုင္မဟုတ္ပဲနင့္
ကိုယ့္စိတ္စေကေခ်ေလာက္သေဘာမတြိကိစၥဆိုေက တစ္ခုလဲ၀င္မေျပာမၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္နိမ္ကုိယ္ေျပာခ်င္ေစာ၀္မေျပာဆိုေက
အသင္းႀကီးတုိးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္အေထာက္အကူျပဳလိမ့္ေမမဟုတ္ပါ။
က်ေနာ္ရို ့ေဒနိအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုအေနနင့္အလုပ္၊လုပ္နိမ္ကတ္ေတနိမ္ရာမာမည္သည့္ကိုယ္က်ိဳးအက်ိဳးေက်းဇူးကိုမေမွ်ာ္ကိုးလုိ ့ရည္
မွန္းလုိ ့လုပ္နိမ္ကတ္ေစာ၀္မဟုတ္ပါ။ ကိုယ့္ျပည္သူတိအတြက္ႏွမ္းေခ်တစ္စိဖုိ ့အပ္ေခ်တစ္ေခ်ာင္း ဖိုးေလာက္မေသ အားလံုးပူးေပါင္း
လုိ ့လုပ္ႏုိင္ကတ္ဖုိ ့လားဆိုေရ ရည္ရြယ္ခ်က္နင့္လုပ္နိမ္ကတ္ေစာ၀္ျဖစ္ပါေရ။
က်ေနာ္ရို ့မာအခ်ိန္တိစို္က္ရေရ၊တတ္ႏိုင္သေလာက္ေငြတိစိုက္ရေရ။လူအပင္ပန္းခံရေရ၊စိတ္အပင္ပန္းခံရကတ္ပါေရ။က်ေနာ္ရို ့ကိုယ္
က်ိဳးစီးပြားအတြက္တစ္ခုလဲမက်န္ပါ။
ေယဒါလဲသုိ ့က်ေနာ္ရုိ ့အခ်င္းခ်င္းကတစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳမႈေခ်တစ္ခုကိုရေကပင္က်ေနာ္ရုိ ့ပင္
ပန္းရက်ိဳး၊ေငြကုန္ရက်ိဳးနပ္လုိ ့ဘ၀ အေမာတိျပယ္လားပိုင္ခံစားရပါေရ။က်ေနာ္ရို ့ရလုိက္ေစာ၀္က ပီတိေခ်တစ္ခုပါရာ။ေအး တစ္
ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္အျပန္အလွန္လဲအသိအမွတ္မျပဳ၊ေလးစားမႈလဲမဟိ ဆိုေကေတာ့က်ေနာ္ေျပာေရ ပီတိေခ်ေတာင္မရလုိက္ပါ
ရာ။က်ေနာ္ရို ့မာ အရႈံးေဂ်းပါရာ။
ေယ့အတြက္နင့္တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊အားပီးကူညီမႈ၊နားလည္ပီးမႈတိနင့္အတူက်ေနာ္ရို ့အဖြဲ ့ႀကီးကို
ေဒထက္မကပိုမိုတိုးတက္က်ယ္ျပန္ ့လာေအာင္၊ရခုိင္ျပည္အားလံုးတိယံုၾကည္အားထားေရးအသင္းႀကီးတစ္သင္းျဖစ္လာေအာင္လုပ္
ကတ္ပါေမ။

Read more...

søndag 27. september 2009

ထပ္မံအသိပီးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါေရ

က်ေနာ္ရုိ ့ႏိုင္ငံတကာရခုိင္အမ်ိဳးသားအသင္းႀကီး(ဥေရာပဌာနခြဲ)အေနနင့္ လစဥ္ပံုမွန္ လပတ္အစည္းအေ၀းကို လတစ္လ၏ေနာက္ဆံုး
ရက္သတၱပတ္ တနဂၤနိမ္နိ နိခင္းဘက္ (၁)နာရီ (၁၃ နာရီ)မာ ပံုမွန္က်င္းပလားဖုိ ့ျဖစ္ပါေရ။ ေယ့သေဘာတူညီခ်က္ကိုက်ေနာ္ရို့အေစာ
ပိုင္းကပင္သေဘာတူညီထားကတ္ျပီးသားျဖစ္ပါေရ။ေယေကလဲမိေလ်ာ ့မႈတိဟိနိမ္ကတ္လတ္ေမလုိ ့ထပ္မံအသိပီးလုိက္ေစာ၀္ျဖစ္ပါေရ။
တစ္ခ်ိဳ ့လတိမာ လကုန္ရက္နင့္ တနဂၤနိမ္နိ မတိုက္ဆိုင္ျဖစ္လားခေက သီးျခားသတ္မွတ္ေတ ရက္ကို ျပန္ၾကားေရးဌာန က တစ္ပတ္
ႀကိဳတင္ျပီး ေဒဘေလာ့ထက္မာ ေၾကာ္ျငာပီးလားဖုိ ့ျဖစ္ပါေရ။
သီးျခားမိန္းျမန္းစရာတိကို ခ်တ္တ္ေဘာက္စ္ ထဲမာ မိန္းထားခႏုိင္ပါေရ။
ေလးစားလွ်က္
ႏိုင္ငံတကာရခုိင္အမ်ိုးသားအသင္းႀကီး(ဥေရာပ)

Read more...

tirsdag 1. september 2009


Read more...


Read more...

ဆက္သြယ္ရန္.....

World Arakanese Organization(Europa)
Storskarshaugen 15
5305 Florvaag
Norway

phone: (mobil) 0047 91 78 48 13,
(Office) 0047 56 14 48 01
E-mail: europewao@live.no


About This Blog

ေဒဘေလာ့ေစာ၀္ ႏိုင္ငံတကာရခုိင္အမ်ိဳးသားအသင္းႀကီး(ဥေရာပ)၏ ျပန္ႀကားေရးဌာနခြဲကနိမ္စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ထားေစာ၀္ျဖစ္ပါေရ။အသင္း
ႀကီးႏွင့္ပတ္သက္လို ့သိလုိေစာ၀္တိကိုဘေလာ့ဂ္၏chat roomမာမိန္း
ျမန္းထားႏိုင္ပါေရ။

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP